2012 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 28, zeszyt 2

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Sprawozdanie z I Szkoły Neuropsychofarmakologii Dzieci i Młodzieży ECNP (Wenecja, Włochy, 19–24 lutego 2012 r.)

Joanna Brągoszewska1, Artur Wiśniewski2
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2012, 2, 107–110
Adres do korespondencji:
Joanna Brągoszewska
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel.: 22 45 82 806
e-mail: jbragoszewska@ipin.edu.pl