2012 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 28, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Objawy pozapiramidowe pod postacią zespołu „króliczego pyszczka” (rabbit syndrome) w przebiegu leczenia risperidonem

Ewa Ferensztajn1, Maria Chłopocka-Woźniak1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2012, 2, 95–99
Słowa kluczowe: zespół „króliczego pyszczka”, późne dyskinezy, objawy pozapiramidowe, leki przeciwpsychotyczne, risperidon, klozapina

Streszczenie

Zespół „króliczego pyszczka” (rabbit syndrome) jest rzadkim objawem pozapiramidowym spowodowanym długotrwałym leczeniem neuroleptycznym. Charakteryzuje się drobnymi, szybkimi, rytmicznymi ruchami mięśni ust i żwaczy wzdłuż pionowej osi jamy ustnej, bez udziału języka i często mylony jest z późnymi dyskinezami. Wykazuje dobrą reakcję na leczenie antycholinergiczne, natomiast pogorszenie po zastosowaniu środków dopaminergicznych. Najnowsze strategie leczenia zakładają zmianę stosowanego leku przeciwpsychotycznego na atypowy lek przeciwpsychotyczny o właściwościach antycholinergicznych, tj. olanzapinę czy klozapinę. Opisany przypadek dotyczy pacjentki z chorobą afektywną dwubiegunową leczonej od kilku lat risperidonem, z rozwiniętym zespołem „króliczego pyszczka”. Zamiana risperidonu na klozapinę spowodowała szybkie, znaczne zmniejszenie nasilenia objawów.

Adres do korespondencji:
Lek. Ewa Ferensztajn
Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. +48 61 847 50 87; fax +48 61 848 03 92
e-mail: ferensztajnewa@gmail.com