2012 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 28, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Korzystny efekt skojarzonego leczenia sertindolem i klozapiną w schizofrenii lekoopornej. Opis 4 przypadków

Bożena Śpila1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2012, 2, 87–93
Słowa kluczowe: schizofrenia lekooporna, klozapina, sertindol

Streszczenie

W pracy opisano 4 przypadki (2 mężczyzn i 2 kobiety) pacjentów ze schizofrenią oporną na leczenie farmakologiczne, u których stosowano wszystkie dostępne w Polsce neuroleptyki bez poprawy. Pacjenci byli leczeni w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2008–2011. Zastosowano skojarzoną terapię sertindolem w dawce 16–20 mg/dobę z klozapiną w dawce od 100) do 600 mg/dobę. Uzyskano znaczącą poprawę stanu psychicznego w ciągu 2 miesięcy od stopniowego wdrożenia leczenia. U wszystkich pacjentów nastąpiło znaczne zmniejszenie objawów wytwórczych i deficytowych oraz istotna poprawa funkcjonowania. Monitorowanie funkcji serca nie wykazało wydłużenia odstępu QT i wskaźnika QTc w badaniu EKG, nie obserwowano również zaburzeń rytmu serca. Uzyskane wyniki wskazują, że terapia skojarzona sertindolem i klozapiną okazała się skuteczna i bezpieczna dla pacjentów ze schizofrenia lekooporną.

Adres do korespondencji:
Bożena Śpila
Katedra i Klinika Psychiatrii UM
ul. Głuska 1, 20-349 Lublin
tel.: 81 74 409 67
e-mail: bozena.spila@umlub.pl