2012 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 28, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Zarejestrowane wskazania do stosowania leków przeciwpsychotycznych w Polsce

Marek Krzystanek1, Paweł Krzywda1, Magdalena Marszałek1, Irena Krupka-Matuszczyk1, Tomasz Szafrański2
1. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik: prof. dr hab. n. med. I. Krupka-Matuszczyk
2. III Klinika Psychiatrii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Jarema
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2012, 1, 41–49
Słowa kluczowe: leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji, wskazania terapeutyczne, wskazania rejestracyjne

Streszczenie

Leki przeciwpsychotyczne (LPP) to jedna z podstawowych grup leków w psychiatrii. Są one stosowane w leczeniu schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, jak również w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej, przede wszystkim jej fazy maniakalnej.
Celem artykułu było przedstawienie aktualnego stanu faktycznego dotyczącego zarejestrowanych wskazań LPP dopuszczonych do obrotu w Polsce.
Przeprowadzono porównanie wskazań rejestracyjnych postaci handlowych LPP dostępnych w Polsce w aspekcie specyficznych wskazań do leczenia zaburzeń psychicznych, jak również różnic w zapisach rejestracyjnych poszczególnych postaci handlowych danego leku.
Analiza wskazań rejestracyjnych LPP pokazała znaczne różnice dotyczące zarejestrowanych wskazań. Różnice takie występują także w obrębie rejestracji różnych postaci handlowych tego samego neuroleptyku. Wskazania rejestracyjne mogą w znacznym stopniu odbiegać od wskazań wymienianych w podręcznikach psychiatrii i farmakologii i istotnie ograniczać możliwości stosowania LPP w leczeniu schorzeń psychicznych oraz wymuszać na lekarzu stosowanie konkretnych postaci handlowych leków.
Autorzy sugerują, iż jednolita wykładnia wskazań do stosowania LPP w oparciu o nazwę międzynarodową, a nie postać handlową mogłaby poprawić bezpieczeństwo pracy lekarza psychiatry. Konieczne są zmiany legislacyjne regulujące możliwości stosowania leków poza zarejestrowanym wskazaniem, w sytuacji wskazań opartych na dowodach naukowych. Zmiany te powinny zapewniać bezpieczeństwo prawne zarówno osoby leczonej, jak i leczącej.

Adres do korespondencji:
dr hab. n. med. Marek Krzystanek
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7
40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47
tel./fax 32 205 92 60
e-mail: KrzystanekMarek@gmail.com