2012 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 28, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) w terapii zespołu zależności alkoholowej: przegląd randomizowanych badań klinicznych

Dariusz Kaczmarek1, Jadwiga Zalewska-Kaszubska1
1. Zakład Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2012, 1, 25–31
Słowa kluczowe: zespół zależności alkoholowej, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

Streszczenie

Cel pracy: Ocena skuteczności selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) w terapii zespołu zależności alkoholowej.
Materiał i metody: Przeprowadzono systematyczny przegląd piśmiennictwa medycznego z wykorzystaniem elektronicznych baz danych Medline/Pubmed oraz Embase w celu znalezienia odpowiednich artykułów (wszystkie do listopada 2011). Do przeglądu kwalifikowano randomizowane badania kliniczne, wykonane metodą podwójnie ślepej próby, w których porównywano skuteczność SSRI z placebo u osób z zespołem zależności alkoholowej. Użyto słów kluczowych: alcohol, alcoholics, fluoxetine, sertraline, fluvoxamine, paroxetine, citalopram i escitalopram.
Wyniki: Do przeglądu włączono 8 badań spełniających kryteria kwalifikacji, którymi objęto 1105 osób w wieku od 18 do 75 r.ż.
Wnioski: Brak jest dowodów, że SSRI są terapeutycznie efektywne w heterogennej populacji osób uzależnionych od alkoholu. Zauważono znamienną zależność pomiędzy skutecznością leczenia a współistniejącą depresją oraz typem alkoholizmu. Uwzględnienie typologii alkoholizmu może pomóc w wyjaśnieniu sprzecznych wyników dotyczących skuteczności SSRI w terapii zespołu zależności alkoholowej oraz pozwoli skierować leczenie tymi lekami do grupy pacjentów mogących odnieść korzyści z takiej terapii.

Adres do korespondencji:
Dr hab. n. farm. Jadwiga Zalewska-Kaszubska,
Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź,
e-mail: jadwiga.zalewska-kaszubska@umed.lodz.pl