2012 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 28, zeszyt 1

Artykuł oryginalny

Rozpowszechnienie politerapii w leczeniu chorych na schizofrenię wypisywanych z oddziałów psychiatrycznych w Polsce

Jan Jaracz1, Edyta Tetera-Rudnicka2, Dominika Kujath3, Agnieszka Raczyńska3, Sebastian Stoszek4, Wojciech Czernaś5, Piotr Wierzbiński6, Adam Moniakowski7, Krystyna Jaracz8
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
3. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie „Dziekanka”
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu
5. Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego, Oddział Psychiatryczny w Złotowie
6. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
7. Oddział Psychiatryczny, 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Żary
8. Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2012, 1, 17–24
Słowa kluczowe: politerapia, schizofrenia

Streszczenie

Badania przeprowadzone w wielu krajach wskazują, że jednoczesne stosowanie dwóch lub więcej leków przeciwpsychotycznych (LPP) u chorych na schizofrenię jest częstą praktyką. Dzieje się tak mimo zalecanej w większości standardów leczenia monoterapii LPP.
Celem przeprowadzonego badania była ocena rozpowszechnienia politerapii w Polsce, gdzie ocen takich jak dotąd nie przeprowadzono. Analizie poddano leczenie farmakologiczne 131 chorych na schizofrenię wypisywanych z oddziału psychiatrycznego.
Monoterapię zalecono 69 chorym (52,7%). Pozostali pacjenci leczeni byli dwoma (n = 56, 42,8%) lub trzema (n = 6, 4,6%) LPP. W 85% przypadków stosowano leki przeciwpsychotyczne II generacji (LPPIIG). Z grupy tej najczęściej stosowanym lekiem była olanzapina. Łączenie dwóch LPPIIG było równie częste jak łączenie LPPIG z LPPIIG. Zastosowanie ≥2 LPP wiązało się z większą ilością wcześniejszych hospitalizacji.
Biorąc pod uwagę wszystkie leki psychotropowe, w badanej grupie 55 chorych (42%) otrzymywało 1 lek, 48 (36,5%) dwa leki, 27 (20,5%) trzy, a 1 chory cztery leki. U niewielkiej liczby chorych stosowane były benzodiazepiny/leki nasenne (n = 11,8%) i leki antycholinergiczne (n = 12,9%).
Dane z kilku szpitali/oddziałów psychiatrycznych w Polsce wskazują, że rozpowszechnienie stosowania dwóch LPP u chorych na schizofrenię jest podobne jak w innych krajach europejskich.

Adres do korespondencji:
Jan Jaracz
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
e-mail: jjaracz@ump.edu.pl