2011 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 27, zeszyt 1

Zaburzenia Metaboliczne w Psychiatrii - Raport

Leki przeciwpsychotyczne a zaburzenia metaboliczne

Janusz Heitzman1
1. Zespół Roboczy ds. oceny ryzyka zaburzeń metabolicznych u chorych z zaburzeniami psychicznymi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2011, 1, 37–42