2009 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 25, zeszyt 3-4

Artykuł oryginalny

Stężenie prolaktyny u polskich pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii uczestniczących w badaniu EUFEST

Janusz Rybakowski1, Jolanta Formanowicz1, Marcin Olajossy2, Jerzy Samochowiec3
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
3. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2009, 3-4, 155–159
Słowa kluczowe: EUFEST, schizofrenia, pierwszy epizod, prolaktyna, hiperprolaktynemia, leki przeciwpsychotyczne

Streszczenie

Założenia. Celem pracy była analiza stężenia prolaktyny przed rozpoczęciem leczenia neuroleptycznego oraz w przebiegu rocznego leczenia u polskich pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii, uczestniczących w badaniu EUFEST.
Metody. Badaniem objęto 78 chorych (41 mężczyzn, 37 kobiet) z pierwszym epizodem schizofrenii, przydzielonych w sposób randomizowany do terapii haloperidolem w małych dawkach (n=23), amisulpridem (n=21), kwetiapiną (n=11), olanzapiną (n=22) lub ziprasidonem (n=1), stosowanych przez okres 12 miesięcy. Stężenie prolaktyny oceniano przed rozpoczęciem leczenia, po 6 miesiącach oraz po roku leczenia.
Wyniki. Przed rozpoczęciem leczenia średnie stężenie prolaktyny w całej grupie wynosiło 56,5 ng/ml, a hiperprolaktynemię (hPRL) stwierdzono u 86% badanych pacjentów, nieco więcej niż w całej grupie EUFEST (71%). Stężenie prolaktyny było podobne w grupie chorych dotychczas otrzymujących lub nieotrzymujących leki przeciwpsychotyczne i niewykazywało korelacji z nasileniem objawów psychopatologicznych w skalach PANSS i CDSS. Po 6 miesiącach hPRL występowała u 67% pacjentów, najmniej u leczonych haloperidolem (29%), najwięcej u leczonych amisulpridem (93%). Po 12 miesiącach leczenia hPRL stwierdzono u 56% pacjentów, najmniej u leczonych kwetiapiną (36%), a najwięcej u leczonych amisulpridem (80%). W grupie kobiet stwierdzono istotną zależność między stężeniem prolaktyny a objawami ubocznymi, mierzonymi w skali UKU po 6 i 12 miesiącach leczenia.
Wnioski: Stwierdzenie hPRL u większości chorych z pierwszym epizodem schizofrenii przed rozpoczęciem leczenia, w tym u pacjentów nigdy nie leczonych, może świadczyć, że nie jest ona związana z podawaniem leków neuroleptycznych i może mieć związek z patogenezą choroby. W przebiegu rocznego leczenia, tylko u chorych leczonych amisulpridem stwierdzono podobny poziom hPRL, podczas gdy w pozostałych grupach mamy do czynienia z redukcją o ok. 50% liczby
pacjentów, u których stwierdzano hPRL na początku badania.

Adres do korespondencji:
Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
telefon 61-8475087, fax 61-8480392
e-mail: rybakows@wlkp.top.pl