2009 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 25, zeszyt 3-4

Artykuł oryginalny

Porównanie wyników terapeutycznych: farmakoterapii i EW u pacjentów z lekooporną depresją

Robert T. Hese1, Jarosław Sobiś1, Tomasz Zyss2, Piotr Gorczyca1, Jerzy Matysiakiewicz3, Robert Pudlo1, Magdalena Jarząb3
1. Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. Klinika Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
3. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2009, 3-4, 161–165
Słowa kluczowe: duże, nawrotowe, depresje lekooporne, mirtazapina, olanzapina, elektrowstrząsy

Streszczenie

Cel badań. Celem badań było porównanie stopnia redukcji nasilenia objawów depresji lekoopornej u pacjentów leczonych mirtazapiną oraz mirtazapiną i olanzapiną (w terapii skojarzonej), ze stopniem redukcji objawów po EW.
Metoda. Badaniami objęto 32 pacjentów oddziału psychiatrycznego z rozpoznaniem lekoopornej depresji w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej; u 30 pacjentów depresja osiągnęła nasilenie ciężkie (średnia w skali HDRS – 30,5 punktów).
Badani zostali podzieleni na dwie grupy: grupa I (lekooporne, duże depresje niepsychotyczne) – 12 osób leczonych mirtazapiną i 4 osoby leczone EW. W II grupie (lekooporne duże depresje psychotyczne), 8 osób leczono łącznie mirtazapiną i olanzapiną oraz 8 osób – EW. Leczenie EW dotyczyło pacjentów, którzy na propozycję tej terapii wyrazili świadomą zgodę.
Wyniki. W grupie depresji psychotycznej nasilenie depresji mierzone przy pomocy skali HDRS wynosiło u leczonych EW 32,5 punktów i było istotnie wyższe (p = 0,04), niż u pacjentów leczonych łącznie mirtazapiną i olanzapiną (24,0 punktów). W grupie pacjentów z depresją niepsychotyczną stopień poprawy mierzony redukcją punktów w skali HDRS u leczonych mirtazapiną wynosił 66,7%, zaś u osób leczonych EW wynosił 70,3% (różnica nieistotna statystycznie). U pacjentów z depresją psychotyczną leczonych mirtazapiną i olanzapiną (łącznie), redukcja punktów w skali HDRS wynosiła 70,8%, a u leczonych EW w skali HDRS 64,6% (różnica nieistotna statystycznie) (brak istotnej różnicy pomiędzy stosowanymi metodami leczenia).
Wnioski: U pacjentów z niepsychotyczną, dużą depresją leczonych mirtazapiną w porównaniu z EW nie stwierdzono istotnych różnic w stopniu redukcji nasilenia objawów depresji. Pacjenci z dużą depresją psychotyczną w terapii skojarzonej mirtazapiną i olanzapiną, w porównaniu z leczonymi EW, również nie różnili się istotnie w stopniu osiągniętej poprawy po leczeniu.

Adres do korespondencji:
Klinika Psychiatrii ŚUM
ul. Pyskowicka 49
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 032 285 43 58, fax 032 285 43 58
e-mail: jaroslaw.sobis@poczta.onet.pl