2009 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 25, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Podwójne oblicze GABA: hamowanie i pobudzenie

Wojciech Kostowski1, Anna Witanowska2
1. Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Zakład Patofizjologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2009, 3-4, 173–178
Słowa kluczowe: GABA, hamowanie, pobudzenie, neurogeneza, padaczka

Streszczenie

W mózgu dojrzałym GABA (kwas gamma-aminomasłowy) jest zasadniczo neuroprzekaźnikiem hamującym. Reguluje aktywność neuronów powodując hiperpolaryzację błony komórkowej. We wczesnym okresie postnatalnym GABA jest jednak głównie czynnikiem pobudzającym. Natura neuroprzekaźnictwa GABA-ergicznego jest determinowana gradientem elektrochemicznym dla Cl- zależnym od stężenia tych jonów wewnątrz komórki. W określonych fazach okresu postnatalnego przekaźnictwo GABA-ergiczne zmienia się z pobudzającego na hamujące, w czym uczestniczy zmiana ekspresji transportera Cl- sprzężonego z K+ (kotransportera KCC2).
Pobudzające (depolaryzujące) działanie GABA ma istotne znaczenie w procesie dojrzewania neuronów w okresie dojrzewania organizmu jak też dla dojrzewania nowo generowanych neuronów w organizmie dorosłym. GABA reguluje integrację synaptyczną tych neuronów z otaczającą siecią neuronalną.
Pobudzające działanie GABA może mieć także poważne znaczenie w mechanizmie padaczki. Neurony indukujące napady drgawkowe reagują na GABA pobudzeniem (depolaryzacją). Wykrycie drgawkotwórczego działania GABA może wyjaśnić, niekiedy opisywane, paradoksalne prokonwulsyjne efekty niektórych GABA-ergicznych leków przeciwpadaczkowych.
GABA wywiera działanie depolaryzujące na neurony uszkodzone, co może prowadzić do wzrostu stężenia Ca2+ w komórkach i do procesu ekscytotoksycznego. Opisywano również pobudzający wpływ GABA na komórki neuroendokrynne i zwiększanie wydzielania insuliny z komórek β wysp trzustkowych oraz adrenaliny z komórek chromochłonnych rdzenia nadnerczy.
Właściwości GABA nie powinno się zatem rozważać jedynie w kategoriach przekaźnika hamującego aktywność komórek nerwowych. Farmakologiczne i kliniczne konsekwencje nowego spojrzenia na ten aminokwas mogą okazać się poważne.

Adres do korespondencji:
Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel 22 4582624, fax 22 8427644
e-mail: kostowsk@ipin.edu.pl