2009 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 25, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Czterdzieści sześć lat soli litu w profilaktyce nawrotów choroby afektywnej dwubiegunowej

Sebastian Kliwicki1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2009, 3-4, 167–172
Słowa kluczowe: lit, choroba afektywna dwubiegunowa, zapobieganie nawrotom, działanie przeciwsamobójcze, excellent lithium responders, Consortium on Lithium Genetics, leki normotymiczne I i II generacji

Streszczenie

Lit został wprowadzony do nowoczesnego lecznictwa psychiatrycznego w roku 1949, natomiast w roku 1963 pojawiła się pierwsza praca wskazująca na profilaktyczne działanie tego jonu, zapobiegające nawrotom chorób afektywnych. W okresie minionych 46 lat działanie to zostało potwierdzone w licznych kontrolowanych badaniach i meta-analizach, a lit stał się prototypem leku normotymicznego (mood-stabilizing drug). W odniesieniu do litu najlepiej wśród leków normotymicznych udokumentowana została jego własność dotycząca zapobiegania zachowaniom samobójczym. Neurobiologiczne mechanizmy działania normotymicznego litu obejmują m.in. wpływ na transport przez błony komórkowe, działanie na neuroprzekaźniki mózgowe i sygnalizację wewnątrzkomórkową oraz efekt neuroprotekcyjny. Około 1/3 pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, otrzymujących lit w postaci monoterapii, stanowią osoby o znakomitym działaniu profilaktycznym tego jonu tzw. excellent lithium responders. Osoby te charakteryzują się najbardziej klasycznym obrazem i przebiegiem klinicznym choroby. Określenie jakości profilaktycznego efekt litu używane jest jako fenotyp do badań genetyczno-molekularnych. W roku 2007 powstało międzynarodowe Consortium on Lithium Genetics (ConLiGen), którego zadaniem ma być wykonanie badania typu GWAS (genome-wide association study) u około 2000 pacjentów otrzymujących profilaktycznie lit. Sole litu, walproiniany i karbamazepina zostały wprowadzone do leczenia i profilaktyki choroby afektywnej dwubiegunowej w latach 1960-1980 i można je uznać za leki normotymiczne I generacji. Od połowy lat 90-tych dokumentowane jest działanie normotymiczne atypowych leków neuroleptycznych (klozapina, olanzapina, kwetiapina, aripiprazol) oraz nowego leku przeciwpadaczkowego, lamotriginy, które można uznać za leki normotymiczne II generacji.

Adres do korespondencji:
Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel.061-8475087, faks 061-8480392
e-mail autora korespondującego: kliwicki@wp.pl