2009 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 25, zeszyt 2

Artykuł oryginalny

Polscy pacjenci z I epizodem schizofrenii w badaniu EUFEST: zmiana nasilenia objawów psychopatologicznych zależnie od stosowanych leków przeciwpsychotycznych

Marcin Olajossy1, Marek Masiak1, Jerzy Samochowiec2, Jolanta Rabe-Jabłońska3, Janusz Rybakowski4
1. Katedra i Klinika Psychiatrii UM w Lublinie, ul. Głuska 1, 20-439 Lublin
2. III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
3. Katedra Psychiatrii UM w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
4. Klinika Psychiatrii Dorosłych, UM Poznań, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2009, 2, 85–93
Słowa kluczowe: schizofrenia, pierwszy epizod, obraz psychopatologiczny

Streszczenie

U 94 pacjentów z grupy polskiej włączonych do badania EUFEST (European First Episode Trial) stosowano losowo dobrany lek: haloperidol (27), olanzapinę (26), kwetiapinę (12), amisulpryd (26), ziprasidon (3). Podobnie jak w całym badaniu EUFEST, również w grupie polskich pacjentów nie stwierdzono różnic w nasileniu objawów psychopatologicznych po roku leczenia pomiędzy chorymi leczonymi haloperidolem, a chorymi leczonymi lekami atypowymi. Po roku leczenia nasilenie objawów negatywnych schizofrenii było istotnie wyższe u chorych leczonych haloperidolem. Nie stwierdzono istotnych różnic w nasileniu objawów schizofrenii u chorych leczonych poszczególnymi lekami atypowymi.

Adres do korespondencji:
Marcin Olajossy
Klinika Psychiatrii UM Lublin
ul. Głuska 1, 20-439 Lublin
tel. (081) 74 409 67
e-mail: olajossy@o2.pl