2007 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Laboratoryjne markery depresji

Marcin Siwek1, Dominika Dudek1, Andrzej Zięba1, Gabriel Nowak2,3
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ w Krakowie
2. Zakład Cytobiologii i Histochemii Collegium Medicum UJ w Krakowie
3. Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 2, 89–99
Słowa kluczowe: depresja, marker

Streszczenie

Istotnym problemem dotyczącym badań na zaburzeniami afektywnymi jest fakt, że do tej pory nie znaleziono markerów biologicznych, które w codziennej praktyce klinicznej mogłyby sygnalizować o ryzyku rozwoju depresji czy zagrożeniu nawrotem choroby, pozwoliłyby na oszacowanie stopnia odpowiedzi na leczenie i informowałyby o zjawisku lekooporności. Artykuł stanowi przegląd aktualnego stanu wiedzy o laboratoryjnych markerach depresji. Przedstawione zostały wyniki dotychczasowych badań, których przedmiotem była analiza zaburzeń biochemicznych (zmiany poziomu lipidów osoczowych, aminokwasów, mikroelementów) i immunologicznych towarzyszących epizodowi depresyjnemu. Omówiono również testy laboratoryjne oparte o mechanizmy hormonalne (test hamowania deksametazonem, test stymulacji tyreoliberyną, test stymulacji fenfl uraminą, oznaczenia poziomu hormonów sterydowych w ślinie i płynie mózgowo-rdzeniowym) oraz możliwość wykorzystania markerów krwinkowych.

Adres do korespondencji:
Marcin Siwek
Klinika Psychiatrii Dorosłych CM UJ
31-501 Kraków, ul. Kopernika 21 a
tel.: 12-424-87-28, fax : 12-424-87-45
e-mail: siwekm@interia.pl