2005 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 3

Artykuł

Zespoły bólowe występujące u chorych ze stwardnieniem rozsianym

Waldemar Fryze1,2
1. Oddział Neurologiczny i Leczenia Udarów Mózgu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku
2. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 3, 267-272
Słowa kluczowe: ból, leczenie, stwardnienie rozsiane

Streszczenie

Zespoły bólowe są częstym zjawiskiem u chorych ze stwardnieniem rozsianym. Ich wpływ na jakość życia, jak i rehabilitację jest znaczny. Zespoły bólowe występują, u co najmniej połowy chorych, wg części autorów nawet do 83% pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Występowanie zespołów bólowych wiąże się w literaturze najczęściej z uszkodzeniem układu nerwowego przez proces chorobowy i ma charakter bólu neuropatycznego. Wg podziału WHO dolegliwości bólowe występujące u chorych ze stwardnieniem rozsianym można podzielić na bóle neuropatyczne, somatyczne i psychogenne. Częściej spotykanym podziałem jest jednak podział na zespoły ostre i przewlekłe. Dokonano przeglądu literatury oraz przedstawiono występowanie poszczególnych zespołów bólowych oraz metody ich współczesnego leczenia. Podkreślono, że wybór odpowiedniego leczenia może mieć wpływ na stopień sprawności ruchowej, jak i ściśle związaną z tym rehabilitacje.