2005 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 3

Artykuł

Rasagilina - nowy lek w leczeniu choroby Parkinsona

Andrzej Friedman1, Monika Nojszewska1
1. Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 3, 195-207
Słowa kluczowe: Rasagilina, choroba Parkinsona, monoterapia, terapia dodana

Streszczenie

Rasagilina jest nowym lekiem należącym do drugiej generacji nieodwracalnych, selektywnych inhibitorów monoaminooksydazy typu B (MAO-B). Przeprowadzone dotychczas badania kliniczne wykazały, że może ona być skutecznym lekiem w chorobie Parkinsona. Stosowana w monoterapii poprawia sprawność ruchową chorych, zaś włączenie jej u chorych z nasilonymi zależnymi od lewodopy fluktuacjami ruchowymi dodatkowo skraca czas trwania okresów off. Rasagilina może być stosowana zarówno we wczesnym okresie leczenia idiopatycznej choroby Parkinsona (w monoterapiii), jak również w bardziej zaawansowanych stadiach choroby (wówczas jako terapia dodana do lewodopy).