2005 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 3

Artykuł

Klinimetria w stwardnieniu rozsianym

Józef Opara1
1. Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 3, 219-226
Słowa kluczowe: jakość życia, klinimetria, niepełnosprawność, stwardnienie rozsiane

Streszczenie

Cel. Przedstawiono najczęściej stosowane sposoby klinimetrycznej oceny chorych ze stwardnieniem rozsianym.
Poglądy. Cechą charakterystyczną stwardnienia rozsianego jest różnorodność i zmienność objawów. Skutkiem choroby jest niepełnosprawność i obniżenie jakości życia. Klinimetria zapewnia punktową ocenę przebiegu choroby i wyników leczenia. W artykule przedstawiono najczęściej stosowane skale Kurtzkego - Neurologic Impairment in MS i Rozszerzoną Skalę Niewydolności Ruchowej (Extended Disability Status Scale), zaprezentowano najczęściej stosowane kwestionariusze oceny jakości życia, wspomniano także o zjawisku zmęczenia (fatigue).