2005 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 1

Artykuł

Zastosowanie cytostatyków w stwardnieniu rozsianym - powrót do przeszłości?

Wojciech Wicha1, Jacek Zaborski1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 1, 33-41
Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, leczenie modyfikujące przebieg choroby, cytostatyki

Streszczenie

Stwardnienie rozsiane jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych i najczęstszą przyczyną niepełnosprawności „młodych dorosłych”. Mimo ogromnych nadziei związanych z wprowadzeniem w latach 90. preparatów interferonu beta i octanu glatirameru nie obserwuje się rzeczywistego przełomu w leczeniu choroby, a niektóre wnioski z badań klinicznych są poddawane w wątpliwość. Z tego powodu, celem modyfikacji naturalnego przebiegu choroby, powraca się do stosowania leków immunosupresyjnych, takich jak: azatiopryna, cyklofosfamid, kladrybina, metotreksat i mitoksantron.