2005 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 1

Artykuł

Rola statyn w profilaktyce udaru mózgu

Anna Członkowska1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 1, 19-24
Słowa kluczowe: profilaktyka udaru, cholesterol, statyny

Streszczenie

Badania epidemiologiczne i obserwacyjne nie wykazały jednoznacznie związku pomiędzy stężeniem cholesterolu we krwi a ryzykiem wystąpienia udaru mózgu. Jednakże przeprowadzone w latach 90. liczne badania kliniczne z użyciem statyn ( inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3methylo-glutarylo-koenzymu A [HMG-CoA]) w profilaktyce wtórnej incydentów wieńcowych wykazały, że leki te również zmniejszają ryzyko udaru mózgu. Przeprowadzone niedawno badanie kliniczne z użyciem simwastatyny (Heart Protection Study - HPS) w grupie osób starszych z dużym ryzykiem incydentów naczyniowych, potwierdziło, że lek ten zmniejsza ryzyko udaru mózgu o około 20%. Brak jest na razie prospektywnych badań klinicznych oceniających wpływ statyn na występowanie powtórnych udarów. Wydaje się jednak uzasadnione, aby statyny podawań chorym z udarem mózgu, którzy mają wysokie stężenie cholesterolu we krwi, chorobę wieńcową, objawy miażdżycy w tętnicach szyjnych lub obwodowych oraz cukrzycę. Statyny poza działaniem przeciwmiażdżycowym wykazują również efekt neuroprotekcyjny.