2005 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 1

Artykuł

Padaczka lekooporna a czynniki genetyczne

Iwona Kurkowska-Jastrzębska1, Sławomir Pilip1, Krystyna Niedzielska1, Maria Barańska-Gieruszczak1
1. II Klinika Neurologiczna, Pracownia Elektroencefalografii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 1, 25-31
Słowa kluczowe: białka transportujące leki, enzymy mikrosomalne, cytochrom P-450, kanały jonowe

Streszczenie

Ostatnio prowadzone badania wskazują coraz szerzej na rolę czynników genetycznych w rozwoju lekooporności w padaczce. Podkreśla się polimorfizm genów enzymów mikrosomalnych biorących udział w metabolizmie leków, rolę polimorfizmu genów kodujących białka transportujące leki, jak również rolę mutacji kompleksów receptorowo-jonowych będących molekularnym punktem uchwytu leków przeciwpadaczkowych. Choć więcej jest nadal niewiadomych niż wiadomych, badania nad lekoopornością wydają się mieć kluczowe znaczenia dla zrozumienia działania leków oraz dla rozwinięcia skutecznych metod terapii.