2005 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 1

Artykuł

Leczenie trombolityczne w udarze niedokrwiennym mózgu

Adam Kobayashi1,2, Anna Członkowska1,2
1. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
2. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 1, 5-18
Słowa kluczowe: udar mózgu, rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu, okno terapeutyczne

Streszczenie

Nowoczesne leczenie wczesnej fazy udaru niedokrwiennego mózgu obecnie obejmuje stosowanie leków o udowodnionej skuteczności w udrażnianiu zamkniętych tętnic doprowadzających krew do mózgu. Leczenie trombolityczne z zastosowaniem rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu (rt-PA, alteplaza) jako jedyny spełnia kryteria leku o skuteczności udowodnionej w badaniach klinicznych i powodującego stosunkowo niewiele działań niepożądanych, pod warunkiem podania go w czasie do 3 godzin od wystąpienia objawów udaru niedokrwiennego mózgu. Obecnie prowadzone są badania nad rozszerzeniem okna terapeutycznego do leczenia rt-PA, a co za tym idzie zwiększeniem liczby chorych leczonych, a także zwiększeniem efektywności leczenia trombolitycznego. Badania kliniczne i nasze własne doświadczenia potwierdzają wyższą skuteczność alteplazy od innych znanych sposobów leczenia.