2004 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Artykuł

Wpływ donepezilu na funkcje poznawcze u pacjentów z chorobą Alzheimera, uprzednio leczonych riwastygminą

Alina Borkowska1, Monika Wiłkość1, Marta Tomaszewska1, Wiktor Dróżdż1, Janusz Rybakowski2
1. Zakład Neuropsychologii Klinicznej UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
2. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2004, 4, 477-483
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, donepezil, riwastygmina, funkcje poznawcze

Streszczenie

Celem niniejszego badania było określenie wpływu donepezilu na funkcje poznawcze u pacjentów z chorobą Alzheimera, uprzednio leczonych riwastygminą. W badaniach uczestniczyło 31 chorych (20 kobiety i 11 mężczyzn) w wieku 56-86 lat (średnio 71 lat), u których długość choroby wynosiła 2--4 (średnio 3 lata), a długość kuracji riwastygminą 3-12 (średnio 8 miesięcy). W porównaniu z wynikami uzyskanymi przez badanych chorych przed rozpoczęciem podawania donepezilu, stwierdzono istotną poprawę wyników w Mini Mental State Examination (po 3 i 6 miesiącach) oraz Alzheimer Disease Assessment Scale (ADAS-cog) i testu łączenia punktów (TMT) A po 3, 6 i 12 miesiącach leczenia donepezilem. Nie stwierdzono natomiast poprawy w zakresie TMT B, oceniającym sprawność wzrokowo-przestrzennej pamięci operacyjnej oraz w obu częściach testu Stroopa, oceniającego sprawność werbalnej pamięci operacyjnej. Uzyskane wyniki wskazują na korzystny wpływ donepezilu na ogólną sprawność funkcji poznawczych u pacjentów z chorobą Alzheimera, u których uprzednie leczenie riwastygminą nie przyniosło zadawalającego efektu, lub było źle tolerowane. Donepezil może prawdopodobnie spowalniać progresję w zakresie pogorszenia funkcji poznawczych związanych z czynnością płata czołowego u tych chorych.