2004 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 3

Artykuł

Wpływ łączonej terapii lekami przeciwpsychotycznymi II generacji (risperidonem, olanzapiną) i donepezilem na stan psychiczny i poznawczy pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii

Jolanta Rabe-Jabłońska1, Krzysztof Jęczkowski1, Anna Śmiech1, Anna Wyszogrodzka-Kucharska1, Dominik Strzelecki1
1. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieży Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2004, 3, 367-375
Słowa kluczowe: schizofrenia, terapia LPIIG i donepezilem, objawy negatywne, pozytywne, funkcje poznawcze

Streszczenie

Korzystne zmiany w zakresie funkcji poznawczych, stwierdzane po leczeniu lekami przeciwpsychotycznymi II generacji – LPIIG u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii ciągle nie są zadawalające, dlatego poszukuje się możliwości ich wzmocnienia. Stwierdzane w schizofrenii zmiany w zakresie funkcji cholinergicznych dały podstawy do prób zastosowania w tym celu inhibitorów acetylocholinesterazy – np. donepezilu.
Cel pracy: Ocena zmiany nasilenia objawów pozytywnych, negatywnych, wybranych funkcji poznawczych u osób z rozpoznaniem schizofrenii po 4 i 8 tygodniach terapii, polegającej na dodaniu donepezilu w dawce dobowej 5-10 mg do dotychczas przyjmowanych LPUG.
Grupa badana: 30 pacjentów w wieku 18-42 lata z rozpoznaniem od 1do 4 lat schizofrenii paranoidalnej (wg ICD-10), okresie stabilizacji objawów pozytywnych, co najmniej od ½ r. (tzn. w okresie poprawy, z punktacją poniżej 4 w następujących itemach podskali objawów pozytywnych PANSS: urojenia, halucynacje, pobudzenie, wielkościowość, podejrzliwość/prześladowanie), leczonych LPIIG.
Metoda: Pacjenci byli oceniani przed rozpoczęciem badania, po 4 i 8 tygodniach terapii przy pomocy PANSS oraz testów neuropsychologicznych; TMT A i B, Test Stroopa oraz WCST. Przy użyciu ESRS oceniano zmianę w zakresie objawów pozapiramidowych.
Wnioski: Łączne leczenie LPIIG oraz donepezilem było dobrze tolerowane, nie powodowało istotnych zmian w zakresie objawów pozapiramidowych. Nie stwierdzono istotnych statystycznie zmian we wszystkich podskalach i wyniku ogólnym w PANSS oraz w stosowanych testach neuropsychologicznych, co pośrednio świadczy o braku istotnych zmian w zakresie funkcji werbalnych (test Stroopa), uwagi, szybkości psychomotorycznej, przestrzennej pamięci operacyjnej (TMT) i innych aspektów pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych (WCST).