2004 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 3

Artykuł

Arypiprazol (Abilify) nowy lek przeciwpsychotyczny, pierwszy lek stabilizujący równowagę systemu dopaminowo-serotoninowego

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2004, 3, 335-349
Słowa kluczowe: arypiprazol, działanie, skuteczność przeciwpsychotyczna, tolerancja

Streszczenie

Arypiprazol jest lekiem przeciwpsychotycznym, który cechuje nowy mechanizm działania i skuteczność w leczeniu schizofrenii. Jest częściowym agonistą receptorów D2 i 5HT1A i antagonistą receptorów 5HT2A. Dlatego też lek jest określany, jako stabilizator systemu dopaminergiczno-serotoninergicznego.
Wyniki badań klinicznych wykazały dobrą skuteczność arypiprazolu w stosunku do objawów pozytywnych i negatywnych schizofrenii oraz korzystny na objawy afektywne występujące w schizofrenii. Arypiprazol słabo wpływa na układ pozapiramidowy, powoduje nieznaczny przyrost masy ciała i sedację, nie zwiększa prolaktynemii, nie powoduje wydłużenia QTc. Te właściwości preferują go, jako lek do długotrwałego stosowania zwłaszcza u chorych, którzy nie tolerują innych leków przeciwpsychotycznych.