2003 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 3

Artykuł

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa leków w zaburzeniach lękowych uogólnionych. Wieloośrodkowa randomizowana podwójnie ślepa próba porównująca działanie tofizopamu, hydroksyzyny i diazepamu

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 3, 53-65

Streszczenie

Porównano wyniki stosowania przez 6 tygodni w randomizowanych, podwójnie ślepych badaniach u chorych z zaburzeniami lękowymi uogólnionymi tofizopamu (150 mg/dz), hydroksyzyny (75 mg/dz) oraz diazepamu (25 mg/dz).
Wszystkie trzy leki powodowały istotną redukcję objawów lękowych w skali Hamiltona. Skuteczność i tolerancja wszystkich trzech leków była porównywalna. Tofizopam okazał się skutecznym i dobrze tolerowanym lekiem w zaburzeniach lękowych uogólnionych.