2001 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Artykuł

Mechanizm działania leków neuroleptycznych z perspektywy psychofarmakologii

Wojciech Kostowski1
1. Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 4, 295-312

Streszczenie

Interakcja leków neuroleptycznych z receptorami dopaminergicznymi jest wciąż szeroko akceptowanym mechanizmem działania przeciwpsychotycznego. Tak zwane "atypowe" neuroleptyki cechują się głównie słabym wpływem na układ pozapiramidowy. Ostatnio wykazano, że neuroleptyki mogą działać jak odwrotni agoniści (inverse agonists) w stosunku do receptorów D2. Działanie to może mieć znaczenie dla ich właściwości przeciwpsychotycznych.