2001 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Artykuł

Farmakogenomika – nowe podejście do farmakoterapii zaburzeń psychicznych

Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 4, 313-321

Streszczenie

Farmakogenomika jest nową dziedziną wiedzy posługującą się informacjami z zakresu genetyki molekularnej dla przewidywania wyników leczenia farmakologicznego, tj. skuteczności terapeutycznej i wystąpienia objawów niepożądanych. W pracy przedstawiono dotychczasowe wyniki badań nad farmakogenomiką leków neuroleptycznych, przeciwdepresyjnych i normotymicznych.