2001 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 3

Artykuł

Skojarzone leczenie depresji lekami przeciwdepresyjnymi i pindololem – otwarte badanie skuteczności 14 dniowej terapii

Stanisław Pużyński1, Łukasz Święcicki1, Iwona Koszewska1, Antoni Kalinowski1, Sławomir Fornal1, Dorota Grądzka1, Dorota Bzinkowska1, Magdalena Namysłowska1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 3, 285-290

Streszczenie

Badanie skuteczności skojarzonej terapii lekiem przeciwdepresyjnym i pindololem przeprowadzono u 24 chorych (analizowano 25 kuracji) z dużą depresją, w tym 14 osób z depresją oporną na leki. Wyniki wskazują, że dodanie pindololu do leku przeciwdepresyjnego powoduje po 14 dniach istotne zmniejszenie liczby punktów w Skali Depresji Hamiltona, w porównaniu z wynikiem uzyskanym w badaniu wstępnym. Dodanie pindololu w większym stopniu wpływa na skuteczność trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych niż leków z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, jednak liczebność badanych grup była niewielka, co mogło mieć wpływ na uzyskany wynik. Leczenie skojarzone było dobrze tolerowane, u jednej osoby obserwowano zmianę fazy depresyjnej na hipomaniakalną.