2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 4

Artykuł

Zastosowanie moklobemidu w leczeniu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży – doniesienie wstępne

Małgorzata Dąbkowska1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Bydgoszczy
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 4, 348-354

Streszczenie

Omówiono piśmiennictwo dotyczące stosowania moklobemidu w wieku rozwojowym. Przedstawiono własne doświadczenia zastosowania moklobemidu w terapii zaburzeń lękowych i nastroju w grupie młodzieżowych pacjentów. Rozpowszechnienie stosowania leków nowej generacji w populacji dzieci i młodzieży wymaga licznych wnikliwych badań klinicznych.