2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 4

Artykuł

Farmakologiczne i kliniczne własności citalopramu

Jerzy Landowski1, Janusz Rybakowski2
1. I Klinika Chorób Psychicznych AM w Gdańsku
2. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 4, 358-373

Streszczenie

Citalopram należy do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny (SSRI). Jego przeciwdepresyjną skuteczność wykazały badania porównawcze z placebo z zastosowaniem podwójnie ślepej próby. Skuteczność ta jest porównywalna z innymi SSRI, jaki i trój- i czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Jak pozostałe SSRI citalopram okazał się skuteczny w wielu innych zaburzeniach psychicznych: zespole napadowego lęku, zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym, fobii społecznej, zaburzeniach odżywiania itp. Citalopram jest dobrze tolerowany. Hamuje w bardzo nikłym stopniu CYP2D6 i nie wchodzi z innymi lekami w istotne interakcje farmakokinetyczne. Przy łączeniu citalopramu z lekami zwiększającymi neurotransmisję serotoninergiczną istnieje ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.