2000 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Artykuł

Analiza zależności między odchyleniami w zakresie profilu cząsteczek adhezyjnych leukocytów krwi obwodowej a innymi parametrami stanu klinicznego u chorych na stwardnienie rozsiane

Aleksandra Paź1, Urszula Fiszer1, Jacek Zaborski1, Andrzej Członkowski1, Anna Członkowska1
1. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie; II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 3, 267-274

Streszczenie

Celem pracy było określenie zależności między profilem cząsteczek adhezyjnych limfocytów i granulocytów krwi obwodowej a wynikami obrazowania mózgu metodą rezonansu magnetycznego (MRI), stopniem niewydolności ruchowej i wskaźnikiem progresji u chorych na stwardnienie rozsiane (s.r.) o przebiegu nawracająco-zwalniającym lub wtórnie postępującym. U chorych z nowymi zmianami w badaniu MRI, stwierdzono dodatnią korelację między ilością plak ulegających wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego w obrazach zależnych od Tl a odsetkiem granulocytów CD11b+CD18+. W grupie chorych z nawracająco-zwalniającą postacią s.r. stwierdzono istotną dodatnią korelację między ekspresją antygenu CD44 na limfocytach i wskaźnikiem progresji. Przedstawione wyniki wskazują na istnienie zależności między ekspresją cząsteczek adhezyjnych na leukocytach a innymi parametrami klinicznej oceny aktywności choroby.