2000 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Artykuł

Problem placebo w badaniach klinicznych leków przeciwdepresyjnych

Stanisław Pużyński1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 2, 122-131

Streszczenie

W pracy przedstawiono najważniejsze problemy etyczne, prawne i metodologiczne związane ze stosowaniem placebo w zaburzeniach depresyjnych. Zwrócono uwagę, że chociaż autorytatywne zespoły ekspertów i liczni autorzy prac z zakresu psychofarmakoterapii opowiadają się za celowością utrzymania procedury podwójnie ślepej próby z placebo w badaniu leków przeciwdepresyjnych - w ostatnich latach pojawiają się coraz liczniejsze wypowiedzi (konferencje, spotkania uzgodnieniowe, artykuły), których autorzy kwestionują zasadność szerokiego wykorzystywania tej metody w psychofarmakoterapii eksperymentalnej; podnoszone są przy tym zastrzeżenia natury etycznej, kwestionowana jest również rzetelność takiego podejścia z punktu widzenia metodologicznego. Problemom tym poświęcono w opracowaniu więcej uwagi. W badaniach leków należy uwzględnić dostępne rozwiązania alternatywne, które takich zastrzeżeń nie budzą. Autor tego opracowania podziela wspomniane zastrzeżenia i wątpliwości natury etycznej oraz sądzi, że procedura placebo nie jest nieodzownym warunkiem (standardem) poprawności metodologicznej badania leków przeciwdepresyjnych w klinice i powinna być zaniechana.