2000 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Artykuł

Prawno-karne i cywilno-prawne skutki zakresu informacji o objawach ubocznych leku psychotropowego. Studium przypadku

Błażej Kolasiński1, Jerzy Pobocha2, G. Wośko3
1. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie i Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
2. Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
3. Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 2, 192-202

Streszczenie

Autorzy pracy, prokurator oraz biegły psychiatra i medyk sądowy opisują przypadek samobójstwa chorej na depresję leczonej fluoksetyną. Na podstawie danych z postępowania karnego wszczętego wobec lekarza psychiatry, który zlecił ten lek, autorzy omawiają problemy: zakresu i formy informacji o leku, błędu "informacyjnego" przy farmakoterapii, który może skutkować odpowiedzialnością karną i cywilną lekarza.