2000 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Artykuł

Placebo w badaniach leków psychotropowych

Adam Bilikiewicz1
1. II Klinika Chorób Psychicznych AM w Gdańsku
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 2, 114-121

Streszczenie

Autor na podstawie piśmiennictwa i własnych wieloletnich doświadczeń omawia rolę placebo w ocenie leków psychotropowych. Podnosi etyczne i prawne aspekty próby podwójnie ślepej z użyciem placebo wskazując na konieczność znacznego ograniczenia tej metody w psychiatrii. Zdaniem autora z programów badawczych, przy zastosowaniu placebo, powinni być wyłączeni chorzy wymagający bezwzględnie aktywnej terapii. Odnosi się też krytycznie do zasady "wash-out".