2000 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Artykuł

Farmakologiczne i kliniczne własności wenlafaksyny, nowego leku przeciwdepresyjnego

Janusz Rybakowski1, Jan Jaracz1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 1, 83-96

Streszczenie

W pracy przedstawiono farmakologiczne i kliniczne własności wenlafaksyny, pierwszego leku przeciwdepresyjnego, którego mechanizm polega na selektywnym hamowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Wysoka skuteczność wenlafaksyny w leczeniu depresji została potwierdzona w oparciu o liczne badania z użyciem placebo i leków referencyjnych. Wenlafaksyna jest efektywna w leczeniu depresji o różnym nasileniu, w tym także depresji ciężkiej, depresji lekoopornej oraz w profilaktyce nawrotów depresji. Szybkie zwiększenie dawki przyśpiesza początek działania klinicznego wenlafaksyny. Wenlafaksyna jest lekiem dobrze tolerowanym przez chorych z depresją. Lek wykazuje tylko niewielki wpływ na enzymy cytochromu P-450. Ryzyko interakcji wenlafaksyny z innymi lekami dotyczy głównie inhibitorów monoaminooksydazy.