2000 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Artykuł

Farmakologiczne i kliniczne własności reboksetyny

Janusz Rybakowski1, Jan Jaracz1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 1, 74-82

Streszczenie

W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa na temat reboksetyny, nowego leku przeciwdepresyjnego, zaliczanego do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego noradrenaliny.