1999 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 4

Artykuł

Wpływ olanzapiny na funkcje poznawcze u chorych na schizofrenię

Alina Borkowska1, Małgorzata Stobiecka1, Wiktor Dróżdż1, Janusz Rybakowski1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy; Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 4, 69-78

Streszczenie

Celem pracy było określenie wpływu leczenia olanzapiną chorych na schizofrenię na funkcje poznawcze mierzone testami neuropsychologicznymi. Badania eksperymentalne wykonywano przed rozpoczęciem leczenia, po 6 tygodniach i po 4-12 (średnio po 6) miesiącach leczenia olanzapiną. Stwierdzono poprawę w zakresie wszystkich grup objawów psychopatologicznych schizofrenii, przy czym wpływ na objawy ubytkowe był bardziej wyraźny przy dłuższym stosowaniu leku. Leczenie olanzapiną powodowało istotne polepszenie szybkości psychomotorycznej i uczenia słuchowego, natomiast w mniejszym stopniu wpływało na funkcje pamięci operacyjnej. Poprawa funkcji poznawczych – zwłaszcza pamięci i uczenia słuchowego była wyraźniejsza po dłuższym okresie stosowania olanzapiny.