1997 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 3

Artykuł

Pozapiramidowe objawy uboczne a objawy negatywne i depresyjne w schizofrenii – wzajemne implikacje

Anna Grzywa1, Hanna Karakuła1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1997, 3, 40-48

Streszczenie

Celem określenia czy występowanie pozapiramidowych objawów ubocznych może wpływać na oszacowanie nasilenia objawów depresyjnych i negatywnych w schizofrenii zbadano 66 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej wg DSM-III-R i ICD-l0. Stosowano skale: CDS, BDI, BPRS, SANS i SAS. Nie zaobserwowano związków pomiędzy nasileniem objawów pozapiramidowych a samooceną depresji, przy istnieniu nielicznych korelacji ze skalami obserwacyjnymi szacującymi depresję. Wykazano powiązanie pomiędzy obserwowanymi objawami pozapiramidowymi a nasileniem objawów w podskali apatii/awolicjonalności i stępieniem afektywnym.