1995 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 4

Artykuł

Wpływ leczenia amitryptyliną na parametry stadium REM snu u chorych depresyjnych

Wojciech Jernajczyk1
1. Zakład EEG/EMG Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 54-59

Streszczenie

Dwunastu pacjentów depresyjnych dwubiegunowych, leczonych amitryptyliną, badano polisomnograficznie w celu sprawdzenia zmian wzorca snu REM. W trzech warunkach: a) po 2 tygodniach bez leczenia, b) w 7 dniu leczenia optymalną dawką amitryptyliny (125-300 mg), c) w 21 dniu leczenia optymalną dawką amitryptyliny, wykonano pomiary latencji stadium REM (LR), czasu REM (RT), gęstości REM (RD), latencji ruchów oczu (LEM) i średniej latencji ruchów oczu (M-LEM). W porównaniu z badaniem wyjściowym stwierdzono w 7 dniu leczenia wydłużenie LR, LEM 1, M-LEM, skrócenie RT i zmniejszenie RD, a w 21 dniu leczenia tylko wydłużenie LEM 1, M-LEM.
Osiągnięte rezultaty wskazują na niejednorodny i trudny do prostego tłumaczenia wpływ amitryptyliny na sen REM. Wskazują także na niezbędność badań wpływu na sen leków psychotropowych działających selektywnie.