1995 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 4

Artykuł

Efekty leczenia fuoksetyną w warunkach Poradni Zdrowia Psychicznego

Janusz Heitzman1, Katarzyna Wrzesień1
1. Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego w Tarnowie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 4, 31-41

Streszczenie

Stosunkowo szybkie wprowadzenie do powszechnego stosowania w lecznictwie ambulatoryjnym preparatu Prozac (fluoksetyna) oraz skuteczna kampania promocyjna prowadzona przez producenta – firmę Eli Lilly skłoniły nas do podjęcia próby oceny klinicznej leku w warunkach Poradni Zdrowia Psychicznego. Wszechstronnej ocenie poddano skuteczność działania przeciwdepresyjnego fluoksetyny u 21 pacjentów leczonych w PZP. Po trzymiesięcznym okresie leczenia stan znacznej poprawy lub remisji uzyskano w grupie 73,3% chorych z depresją endogenną i u 66,6% osób z depresją nerwicową. Zauważono wysoką skuteczność fluoksetyny w depresjach z zahamowaniem psychoruchowym. W depresjach z nasilonym lękiem i niepokojem u 38,5% przerwano terapię z uwagi na nasilenie objawów niepożądanych.