1995 zeszyt 2-3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 2-3

Artykuł

Wpływ długotrwałego podawania litu na nawroty choroby afektywnej i opryszczki wargowej

Janusz Rybakowski1, Elżbieta Żelechowska-Ruda1, Maria Chłopocka-Woźniak1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 2-3, 95-99

Streszczenie

U 32 osób z chorobą afektywną dwubiegunową (11 mężczyzn, 21 kobiet), u których przed rozpoczęciem stosowania litu w celach profilaktycznych występowała nawrotowa opryszczka wargowa, dokonano oceny wpływu litu na nawroty faz choroby afektywnej oraz na nawroty zmian opryszczkowych. Oceny wykonane dwukrotnie: w roku 1987 i po dalszych 7 latach obserwacji (w roku 1994) wykazały podobny efekt profilaktyczny litu na nawroty faz chorób afektywnych w obu okresach badawczych. Wpływ litu na nawroty opryszczki był istotnie lepszy po dłuższym okresie jego stosowania. U poszczególnych chorych stwierdzano równoległość między stopniem działania profilaktycznego litu na nawroty choroby afektywnej i na nawroty opryszczki wargowej.