1995 zeszyt 2-3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 2-3

Artykuł

Ocena wybranych metod biologicznych w terapii osób agresywnych

Andrzej Czernikiewicz1, Bartosz Łoza1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Lublinie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 2-3, 51-55

Streszczenie

Autorzy przebadali 30 agresywnych osób chorujących na schizofrenię, stosując do ich sedacji w l0-osobowych podgrupach iniekcje domięśniowe: octanu zuklopentiksolu, haloperidolu i chloropromazyny. Najlepsze wyniki uzyskano w podgrupie leczonej octanem zuklopentiksolu (clopixol acuphase – Lundbeck), stwierdzając w tej podgrupie: najmniejszą liczbę aktów agresji (wg SOAS), najmniejszą liczbę objawów neurodysletycznych (wg skali Simpsona Angusa) i największą poprawę stanu psychicznego (wg BPRS).