1995 zeszyt 2-3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 2-3

Artykuł

Ocena elektrokardiograficzna pacjentów z chorobą afektywną w trakcie długotrwałego stosowania soli litu

Jolanta Rajewska1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 2-3, 91-94

Streszczenie

Celem niniejszej pracy była ocena wpływu długotrwałego podawania soli litu na zapis elektrokardiograficzny (EKG) u 30 pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. U każdego pacjenta analizowano zapisy EKG wykonane przed rozpoczęciem leczenia oraz po 4 miesiącach i po 10 latach kuracji litem. Uzyskane wyniki mogą sugerować zmniejszenie się niekorzystnego wpływu litu na zapis EKG w przebiegu jego długotrwałego stosowania. Jednym z czynników mogących wpływać na ustępowanie stwierdzanych poprzednio zmian EKG jest utrzymywanie niższego stężenia litu w surowicy.