1995 zeszyt 2-3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 2-3

Artykuł

Białka ostrej fazy w przebiegu długoterminowego leczenia solami litu

Anna Służewska1, Magdalena Sobieska1, Maria Chłopocka-Woźniak1, Aleksandra Suwalska1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych, Zakład Immunologii Klinicznej i Alergologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 2-3, 77-86

Streszczenie

U 46 pacjentów z chorobami afektywnymi leczonych długoterminowo węglanem litu: 21 – do 2 lat, 25 – ponad 10 lat, zbadano stężenia białka C-reaktywnego (CRP), alfa-1-kwaśnej glikoproteiny (AGP) oraz alfa-1-antychymotrypsyny (ACT) i ich mikroheterogenność (AGP-RC i ACT-RC). Zbadano także grupę 20 osób zdrowych odpowiadających wiekiem i płcią badanym pacjentom. Wartości CRP były w obu grupach zbliżone do wartości w grupie kontrolnej. W czasie profilaktyki litem stwierdzono utrzymujące się podwyższone stężenia AGP i ACT w obu grupach pacjentów oraz wartości AGP-RC i ACT -RC odpowiadające grupie kontrolnej u pacjentów leczonych ponad 10 lat. Otrzymane wyniki mogą świadczyć o inimunoregulacyjnym działaniu soli litu w trakcie długoterminowego leczenia profilaktycznego.