1995 zeszyt 2-3

Powrót do zeszytu

Tom 11, zeszyt 2-3

Artykuł

Aktywność monofosfatazy inozytolu w erytrocytach u chorych na schizofrenię i depresję endogenną

Wenancja Lehmann1, Janusz Rybakowski1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Bydgoszczy
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1995, 2-3, 17-20

Streszczenie

Oznaczano aktywność enzymatyczną monofosfatazy inozytolu w erytrocytach w grupie 12 chorych na schizofrenię, 18 chorych na depresję w przebiegu choroby afektywnej i u 20 zdrowych osób kontrolnych. Aktywność monofosfatazy inozytolu u nieotrzymujących leków chorych na schizofrenię w okresie zaostrzenia choroby była istotnie wyższa niż u osób zdrowych. Uzyskane wyniki mogą wskazywać na znaczenie metabolizmu inozytolu, cyklu fosfatydyloinozytolu (PI) lub receptorów działających przez układ PI (np. 5HT2) w patogenezie schizofrenii.